I och med lanseringen av AppSource, Microsofts marknadsplats för D365 partnerlösningar, har det blivit allt lättare för kunder att upptäcka och implementera partnerlösningar (även kallat ISV:er – Independent Software Vendor) till förmån för stora och komplexa anpassningar. Däremot kvarstår själva kvalificeringsprocessen när det kommer till att utvärdera partnerlösningens passform mot den egna verksamheten samt huruvida investeringen går att motivera på affärsmässiga grunder. Detta inlägg är tänkt att fördjupa sig i Acandos erfarenheter kring just detta och vad som är viktigt att tänka på som kund innan man fattar ett beslut kring införandet av en partnerlösning eller ej.

En gyllene regel när man som kund tagit beslut att investera i ett standard ERP system så som D365 for Operations (D365fO) är att ha följande punkter i åtanke:

Utgå från D365fO standardprocesser och så kallat ”best practices”. Det kan låta uppenbart men risken är påtaglig att man faller in i invanda rutiner och istället utgår från hur man gjort i det gamla systemet istället för att inse de möjligheter som ett nytt system kan erbjuda. D365fO och dess processer som ingår har trots allt utvecklats under många år genom att återvinna erfarenheter från tusentals implementationer och bör därmed agera som utgångspunkt vid införandet.

Identifierar man en avsaknad av funktionalitet bör man ta ställning till själva affärsvärdet av denna funktion och huruvida ett alternativt tillvägagångssätt finns att tillgå inom ramen för standard. Många gånger kan detta spara kunden från onödiga anpassningar.

Slutligen kan det förekomma fall där kunden har en unik position på marknaden eller en funktion som anses affärskritisk och som inte stöds i standard. Givet att punkt 1-2 ej är aktuellt kvarstår då endast att överbrygga gapet genom en anpassning eller att implementera en partnerlösning för att tillgodose behovet. Vilket som är att föredra är något man behöver utvärdera från fall till fall. Här kan även kunden- och projektets målsättningar och riktlinjer spela in. Det är här själva kvalificeringsprocessen kommer in.

Vad är då viktigt att tänka på när man skall kvalificera en partnerlösning?
Passformen är givetvis central, dvs hur stor andel av de krav man efterfrågar som kan lösas via partnerlösningen. Det man skall ha i åtanke är att licenskostnaden kan vara relativt omfattande i förhållande till standard D365fO-licensen och då är det givetvis viktigt att man får ut så mycket så möjligt av denna investering.

Även om partnerlösningar generellt sätt är att föredra framför stora och komplexa anpassningar skall man vara medveten om att även partnerlösningar adderar komplexitet till den totala lösningen samt utgör en ytterligare part som skall vara involverade i projektet.

Man bör även säkerställa att företaget som utvecklar partnerlösningen förbinder sig till att leverera uppgraderingar i samma takt som Microsoft och att man därmed inte går miste om möjligheten att nyttja den utveckling som sker på plattformen.

Prestanda är en annan viktigt faktor att utvärdera. Vi vet av erfarenhet att partnerlösningar ibland kan dras med prestandaproblem som man normalt sätt inte upptäcker under inledande demon utan som riskerar att dyka upp under acceptanstester när man tester systemet med riktig data. Därför är det bra att efterfråga benchmarksiffror på transaktionsvolymer som partnern har testat sin produkt med så tidigt så möjligt i säljcykeln.

Möjlighet till support under och efter en implementation är en annan viktig aspekt. Här är det viktigt att titta på företaget bakom partnerlösningens och dess leveransförmåga, inte minst i Europa och Norden givet att projektet har sitt säte här. Partnerlösningar som kan tyckas bra på pappret men som kanske saknar representation i Europa och där man istället får förlita sig på säljresurser i exempelvis USA kan, om man har otur, addera både ledtid och kostnad till projektet.

På samma sätt som Acando alltid strävar efter långsiktiga relationer tillsammans med våra kunder vill vi även ingå långsiktiga partneravtal med ett fåtal noga utvalda leverantörer av partnerlösningar som matchar de vertikaler vi investerar i vilket primärt är Retail, Distribution och Manufacturing. Här tittar vi på punkterna ovan men även att det skall kännas rätt för båda parter. Företaget skall vara väl etablerat, ha ett antal dokumenterade referensimplementationer bakom sig samt en lösning som vi tror adderar omfattande affärsvärde till våra kunder.

Nedanstående bild listar de företag som Acando i nuläget ingått partnerskap med kopplat till Dynamics 365.

image-2

/Tobias Lång
Acando D365 Chief Solution Architect